Friday, January 31, 2003

با اينكه اخبار تلوزيون را در مورد مسائل پزشكي به مثابه حرف هاي خاله پيرزنك هايي مي دانم كه از روي شكم دارو و دعا براي شفاي هر نوع بيماري تجويز مي كنند، اما دو خبر شنيدم كه به نظرم جالب آمد:
1- (پارلمان؟) فرانسه يك قانون سفت و سخت عليه كلوني سازي تصويب كرده است. ظاهرا مجازات زندان و نقدي تواماً! فكر كنم اولين كشوري باشد كه يك قانون محكم عليه كلونينگ تصويب كرده است.
2- غذاهاي حاضري (Fast food) مانند مواد مخدر اعتياد آورند! اين را چون روي خودم آزمايش كرده ام قبول دارم :)

No comments: