Saturday, August 09, 2003

همه مي دانيم بعضي چيزها را فقط و فقط در ايران مي شود پيدا كرد. يك نمونه ي قابل ذكر را بنده پيدا كرده ام. كجاي دنيا فاضلاب بيمارستان را بدون هيچ فيلتر و با تمام خطرات و پاتوژن هايش در خيابان رها مي كنند؟ پاسخ فقط ايران است!