Wednesday, May 04, 2011

در بِد، بث اند بیاند* رخ داد

از وسط مکالمه رسیدم.
مشتری: ... شد که تروریست ها رو کشتند.
فروشنده: باید دید تعریف از «تروریست» چیه؟
مشتری (با خنده): هر کسی علیه ایالات متحده موضعگیری کنه.
فروشنده (با خنده): و البته سلاح های کشتار جمعی هم داره که هیچوقت پیدا نمی شه!
مشتری: و همشون رو هم باید کشت تا امنیت به ایالات متحده برگرده!
* * *
مردم می فهمند، اما چه کاری می توانند بکنند؟
* Bed Bath and Beyond ® [website]

No comments: